[Log On]  |  [Register]  |  Gmail  |  yahoo!mail  |  hotmail  |  qq  |  雅虎天气  |  本页二维码
人能不能像基督是神的事;而人愿不愿意像基督是自己的责任?
2015/2/13 8:48:19
读者:1952
■赵约翰牧师夫妇

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzY4OTEyNA==&mid=202824526&idx=2&sn=2e5c4639da35de43bd6b082cfb0f1e0d#rd

 

请击点上面链接阅读